Beleid en jaarcijfers

Doelstellingen
De hoofddoelstellingen van Plan Angel zijn:

  1. Familiehereniging: Het herenigen van geadopteerden met hun Colombiaanse biologische families.
  2. Voorlichting: Het creëren van bewustwording over de problematiek van interlandelijke adoptie.
  3. Familiebehoud: Het stimuleren dat kinderen bij hun biologische familie blijven in plaats van uithuisplaatsing middels bijvoorbeeld adoptie.

Beleidsplan
Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het beleidsplan van Plan Angel (2017-2020). Dit plan zal in de loop van 2021 worden geüpdatet.

Plan Angel verwezenlijkt haar doelstellingen met de hulp van een team van hardwerkende professionals in binnen en buitenland. Daarnaast werkt Plan Angel samen met enkele partnerorganisaties.

Inkomsten
De inkomsten van Plan Angel bestaan uit:

  • Maandelijkse en incidentele donaties van private donors;
  • Bijdrage voor DNA-tests door adoptiekinderen die op zoek gaan naar hun biologische familie;
  • Financiële ondersteuning van Marcia Engel op persoonlijke basis.

Plan Angel streeft ernaar meer bronnen van inkomsten aan te boren en meer donaties van private donors te verwerven. Een nieuw team is belast met fondsenwerving. Dit team zal een fondsenwervingsplan opstellen.

Voor de vele projecten die Plan Angel beoogt uit te voeren zal individueel fondsenwerving plaatsvinden.

Uitgaven
De uitgaven bestaan op dit moment vooral uit vaste lasten zoals huur kantoor en andere kantoorkosten. De bijdragen van adoptiekinderen vergoeden de kosten van eigen DNA-tests.

Bestuur
Stichting Plan Angel wordt bestuurd door een bestuur. Het dagelijks management wordt uitgevoerd door algemeen directeur Marcia Engel.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van Stichting Plan Angel ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Stichting Plan Angel heeft op dit moment geen personeel in dienst. De algemeen directeur werkt onbezoldigd totdat de financiële situatie van de stichting het toelaat een vergoeding  toe te kennen.

ANBI STATUS

Stichting Plan Angel is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN number: 821866862

Jaarcijfers

Activiteitenverslagen